ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยยงค์ ผ่องใส

พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

คลังสื่อ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คู่มือ/แนวทาง/คำสั่ง/คำแนะนำ/ข้อสั่งการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ

ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม

มาตรา 9

มาตรา 9(1)

มาตรา 9(2)

มาตรา 9(3)

มาตรา 9(4)

มาตรา 9(5)

มาตรา 9(6)

มาตรา 9(7)

มาตรา 9(8)

มาตรา 9 แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2564