แผนงาน/โครงการ ไตรมาส 3-4

ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ไตรมาส 3 – 4)
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
กิจกรรมหลักจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
หน่วยดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาตำบล รวมงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)
ดำเนินการระดับอำเภอ
(จังหวัด/อำเภอ) ไตรมาส 3
 (ตำบล) งบประมาณ
จังหวัด 0                                                            –                                                               –
เมืองอำนาจเจริญ 19                                                       98,800                                                         98,800
ชานุมาน 5                                                       26,000                                                         26,000
ปทุมราชวงศา 7                                                       36,400                                                         36,400
พนา 4                                                       20,800                                                         20,800
เสนางคนิคม 6                                                       31,200                                                         31,200
หัวตะพาน 8                                                       41,600                                                         41,600
ลืออำนาจ 7                                                       36,400                                                         36,400
รวม 56                                                     291,200 291,200
(Visited 1 times, 1 visits today)