ผลการรับรองการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2564

รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

ที่ผ่านการรับรองการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564

จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ อำเภอ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ชุมชน
1 เมือง 1. นายถวัลย์ ชิงจันทร์ ผู้นำ อช.

2. นางณิชารีย์  ธุระบุญ  ผู้นำ อช.

3. นางบุญดี ทิลารักษ์  ผู้นำสัมมาชีพ

โครงการ กข.คจ. บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองมะแซว

 

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองมะแซว บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองมะแซว
2 ชานุมาน 1. นายอุดม  จันละบุตร  ผู้นำ อช.

2. นางสาวนารี บุดดาเคย  ผู้นำ อช.

 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านป่าก่อ

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลป่าก่อ บ้านหนองแมงดา หมู่ที่ 3

ตำบลป่าก่อ

3 ปทุมราชวงศา 1. นางสาวพิมพิไล  คอแก้ว  ผู้นำ อช.

2. นายธานินทร์ นิสวัน  ผู้นำ อช.

 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมู่ที่ 5 ตำบลลือ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลลือ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5

ตำบลลือ

4 พนา 1. นายบา  นิลพงษ์  ผู้นำ อช.

2. นางเพ็ญศรี  พงษ์ผา  ผู้นำ อช.

 

กลุ่มกองทุนร้านค้าชุมชนน้อยหม้อทอง หมู่ที่ 16 ตำบลจานลาน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลจานลาน บ้านน้อยหม้อทอง หมู่ที่ 16 ตำบลจานลาน
5 เสนางคนิคม 1. น.ส.ลัดดาวัลย์ เผ่าพันธุ์  ผู้นำ อช.

2. นายฉลอง พิมพ์ทอง  ผู้นำ อช.

 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7

ตำบลไร่สีสุก

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลนาเวียง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7

ตำบลไร่สีสุก

6 หัวตะพาน 1. นายทวีกุล  บุญทน  ผู้นำ อช.

2. นางปิยะฉัตร ตุ้มทอง  ผู้นำ อช.

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าขิด

บ้านคำพระ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพระ

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคำพระ บ้านคำพระ หมู่ที่ 3

ตำบลคำพระ

7 ลืออำนาจ 1. นางสุปราณี  อินองอาจ  ผู้นำ อช.

2. นายอนันต์  ศรีคำแท้  ผู้นำ อช.

 

กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขี ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลไร่ขี บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9

ตำบลไร่ขี

(Visited 1 times, 1 visits today)