บัญชีรายชื่อผู้นำ อช. จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีรายชื่อผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565

ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่  2025   / 2561 ลงวันที่   25     ตุลาคม  พ.ศ. 2561

อำเภอพนา

ที่ ชื่อ – สกุล ตำบล วาระในตำแหน่ง

(ปีงบประมาณ)

1 นายโกศล   อาจธขันธ์ พนา 2562-2565
2 นางดอกรัก   สุดอุ่น พนา 2562-2565
3 นายบา   นิลพงษ์ จานลาน 2562-2565
4 นางเพ็ญศรี   พงษ์ผา จานลาน 2562-2565
5 นายเกรียงศักดิ์   สุดา ไม้กลอน 2562-2565
6 นางสาวเกตุแก้ว   พิมพ์หาร ไม้กลอน 2562-2565
7 นายศิริวัฒน์   ปัดภัย พระเหลา 2562-2565
8 นางประมวล   จันทร์แดง พระเหลา 2562-2565

อำเภอชานุมาน

ที่ ชื่อ – สกุล ตำบล วาระในตำแหน่ง

(ปีงบประมาณ)

1 นายสงวน   อรอินทร์ ชานุมาน 2562-2565
2 นางนงเยาว์   รุ่งเรือง ชานุมาน 2562-2565
3 นายวินัย   สีทอง โคกสาร 2562-2565
4 นางเพชรมณี   สายมงคล โคกสาร 2562-2565
5 นายอนุกูล   ชินดา คำเขื่อนแก้ว 2562-2565
6 นางสาวแววมณี   คำสุรินทร์ คำเขื่อนแก้ว 2562-2565
7 นายนัฐพล   สมภักดี โคกก่ง 2562-2565
8 นางจิตรา   วงศ์คำสิทธิ์ โคกก่ง 2562-2565
9 นายอุดม   จันละบุตร ป่าก่อ 2562-2565
10 นางสาวนารี   บุดดาเคย ป่าก่อ 2562-2565

 

อำเภอหัวตะพาน

ที่ ชื่อ – สกุล ตำบล วาระในตำแหน่ง

(ปีงบประมาณ)

1 นายประไพ   จันทะมา หัวตะพาน 2562-2565
2 นางสาวกุหลาบ   หิรัญวร หัวตะพาน 2562-2565
3 นายพุฒิพงษ์   สมนาม สร้างถ่อน้อย 2562-2565
4 นางนิชกานต์   กอสลัก สร้างถ่อน้อย 2562-2565
5 นายทองแดง   ภูห้องไสย รัตนวารี 2562-2565
6 นางรจนา   นรชาญ รัตนวารี 2562-2565
7 นายจันดี   ตรุวรรณ์ หนองแก้ว 2562-2565
8 นางสนิท   เถาว์ทอง หนองแก้ว 2562-2565
9 นายประเวศ   ยืนสุข จิกดู่ 2562-2565
10 นางศิริลักษณ์   สุดใจ จิกดู่ 2562-2565
11 นายทวีกุล   บุญทน คำพระ 2562-2565
12 นางปิยะฉัตร   ตุ้มทอง คำพระ 2562-2565
13 นายกิตติพิชญ    สิงห์ขันธ์ โพนเมืองน้อย 2562-2565
14 นางวราพร   กาญจนศรี โพนเมืองน้อย 2562-2565
15 นายเริ่ม   เกษงาม เค็งใหญ่ 2562-2565
16 นางสาวประไพศรี   ศรีสะอาด เค็งใหญ่ 2562-2565

 

อำเภอปทุมราชวงศา

ที่ ชื่อ – สกุล ตำบล วาระในตำแหน่ง

(ปีงบประมาณ)

1 นายสมบูรณ์   ชารีหอม หนองข่า 2562-2565
2 นางสาวอมรศรี   พลแสน หนองข่า 2562-2565
3 นายวัฒนา   คำแพงจีน คำโพน 2562-2565
4 นางสาวขันตี     ประชุมเหล็ก คำโพน 2562-2565
5 นายธานินทร์   นิสวัน ลือ 2562-2565
6 นางสาวพิมพิไล   คอแก้ว ลือ 2562-2565
7 นายเสี่ยน   สีแลง ห้วย 2562-2565
8 นางรสสุคนธ์   ศรีพนา ห้วย 2562-2565
9 นายมนูญ   จูมศรี นาหว้า 2562-2565
10 นางสุลาวัลย์   สุดจริง นาหว้า 2562-2565
11 นายจาม   ปรือทอง โนนงาม 2562-2565
12 นางสาวอนงค์   ปรือทอง โนนงาม 2562-2565
13 นายรถ   วิบุญกุล นาป่าแซง 2562-2565
14 นางสาวทองเลียน    มนเทียร นาป่าแซง 2562-2565

 

อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ชื่อ – สกุล ตำบล วาระในตำแหน่ง

(ปีงบประมาณ)

1 นายวสุรัตน์   ผาวัน อำนาจ 2562-2565
2 นางทองม้วน   สืบสิน อำนาจ 2562-2565
3 นายทองสี   ชินโคตร แมด 2562-2565
4 นางรัก   สรศิลป์ แมด 2562-2565
5 นายสุนทร   สุวะไชย เปือย 2562-2565
6 นางสายใจ   สอนสุข เปือย 2562-2565
7 นายณรัฐ   จันมี ดงบัง 2562-2565
8 นางสมัย   อุทธา ดงบัง 2562-2565
9 นายมนัสชัย   สุขศรี ดงมะยาง 2562-2565
10 นางไสว   คุนุพันธ์ ดงมะยาง 2562-2565
11 นายเฉลิม   ศรีหาขันธ์ ไร่ขี 2562-2565
12 นางสุปราณี    อินองอาจ ไร่ขี 2562-2565
13 นายวิจิตร   ไชยดี โคกกลาง 2562-2565
14 นางทองใบ   มุราชัย โคกกลาง 2562-2565

 

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำบล วาระในตำแหน่ง

(ปีงบประมาณ)

1 นายถวัลย์   ชิงจันทร์ บุ่ง 2562-2565
2 นางปราณี    พาผล บุ่ง 2562-2565
3 นายสมัย   สาสงวน ห้วยไร่ 2562-2565
4 นางจันดา   พันเทพ ห้วยไร่ 2562-2565
5 นายถนอม   คำแก้ว ไก่คำ 2562-2565
6 นางสุภาพร    ฝ่ายบุตร ไก่คำ 2562-2565
7 นายวีระ   เถาว์โท นาผือ 2562-2565
8 นางฉวี    ทำนุ นาผือ 2562-2565
9 นายพรณรงค์   ปั้นทอง โนนหนามแท่ง 2562-2565
10 นางอรัญญา   ทับสีรักษ์ โนนหนามแท่ง 2562-2565
11 นายโกเมศ   บุญหาร สร้างนกทา 2562-2565
12 นางกุลทรัพย์พร   มหาเสน่ห์ สร้างนกทา 2562-2565
13 นายชัยชาญ    พันธุมา ปลาค้าว 2562-2565
14 นางรัชดา   อุทธบูรณ์ ปลาค้าว 2562-2565
15 นายเจริญ   ตองอ่อน นาจิก 2562-2565
16 นางวาสนา   ปาระวงค์ นาจิก 2562-2565
17 นายสุบิน   นามจันทา น้ำปลีก 2562-2565
18 นางนาง   สีลาวรรณ น้ำปลีก 2562-2565
19 นายจำปี   แก่นสาร โนนโพธิ์ 2562-2565
20 นางสุดใจ    พรมจันทร์ โนนโพธิ์ 2562-2565
21 นายสุดใจ    พงพันธ์ ดอนเมย 2562-2565
22 นางสาคร    ใจบาล ดอนเมย 2562-2565
23 นายถวัลย์   จันทะเนตร หนองมะแซว 2562-2565
24 นางสุคล   ธุระบุญ หนองมะแซว 2562-2565
25 นายบุญหลาย   ลำแพน นาแต้ 2562-2565
26 นางหนูกร    สาระสิงห์ นาแต้ 2562-2565
27 นายบุญมา   ศาสตราชัย คึมใหญ่ 2562-2565
28 นางรจนา   จันทชารี คึมใหญ่ 2562-2565
29 นายพัทยา  ต้นแก้ว เหล่าพรวน 2562-2565
30 นางสาววิชญาดา   ป้องพันธ์ เหล่าพรวน 2562-2565
31 นายสังคม   งิ้วลาย นาวัง 2562-2565
32 นางสาววราพร   สีสมยา นาวัง 2562-2565
33 นายศักดิ์สิน    ศรีสุวรรณ กุดปลาดุก 2562-2565
34 นางติ๋ว   พูลเอี่ยม กุดปลาดุก 2562-2565

 

อำเภอเสนางคนิคม

ที่ ชื่อ – สกุล ตำบล วาระในตำแหน่ง

(ปีงบประมาณ)

1 นายสมศักดิ์   บุญเรือง เสนางคนิคม 2562-2565
2 นางสาวณัฐสุดา   คณาโรจน์ เสนางคนคม 2562-2565
3 นายทนงศักดิ์   บัวหอม โพนทอง 2562-2565
4 นางสาวนุชรา   อุณาภาค โพนทอง 2562-2565
5 นายพรศิริ   ธรรมศรี ไร่สีสุก 2562-2565
6 นางสาวลัดดาวัลย์    เผ่าพันธ์ ไร่สีสุก 2562-2565
7 นายสว่าง   แสงเพชร นาเวียง 2562-2565
8 นางอังคณา    แก้วหาวงศ์ นาเวียง 2562-2565
9 นายสุพรรณ   บุตรัตน์ หนองไฮ 2562-2565
10 นางมะณีวรรณ์   อินทวงศ์ หนองไฮ 2562-2565
11 นายฉลอง   พิมพ์ทอง หนองสามสี 2562-2565
12 นางสงวน   ศิริโฉม หนองสามสี 2562-2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)