ครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ – สกุลเจ้าของกรรมสิทธิ์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ยินยอมให้ใช้ที่ดิน 1 ไร่ 3 ไร่
1 นางศิริวัฒ  สว่างเนตร 99 ภูเขาขาม 8 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ 091-8285621 นางศิริวัฒ  สว่างเนตร 1
2 นายกิตติศักดิ์ สันธิเสน 1 กุดปลาดุก 2 กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ 096-2356902 นายกิตติศักดิ์ สันธิเสน 1
3 นายบัญฑิต เวฬุวรรณ 168 บุ่ง 3 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ 086-4025843 นายบัญฑิต เวฬุวรรณ 1
4 นางบุญยืน  แสนเลิง 12 ถ่อนเหนือ 7 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ 083-3867577 นางบุญยืน แสนเลิง 1
5 นางเรียบ นามจันทา 136 น้ำปลีก 9 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ 098-6538355 นางสำาววิลาวรรณ กล้าหาญ และนางเรียบ จันทา 1
6 นางอัมพร  โคกโพธิ์ 23 ปลาค้าว 3 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ 080-7310075 นางอัมพร  โคกโพธิ์ 1
7 นางสาวคำภา   ไชยสิงห์ 28 โนนขี้เหล็ก 9 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ 0903608781 นางสาวคำภา   ไชยสิงห์ 1
8 นางอุไรวรรณ  ถามะพันธ์ 102 หนองแสง 8 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ 0817768158 นางบุญเลิศ ถามะพันธ์ 1
9 นายโกเมศ   บุญหาญ 102 หินโงม 14 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ 0617597589 นายโกเมศ   บุญหาญ 1
10 นายบัวลี   สอนพงษ์ 31 ปลาค้าว 10 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ 0638684550 นายบัวลี   สอนพงษ์ 1
11 นายประสงค์  ปางชาติ 147 แก้งกฐิน 5 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ 0828375467 นายประสงค์  ปางชาติ 1
12 นางละคอน หาญจิตร 82 โคกป่ากุง 7 เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ 0989459180 นางละคอน หาญจิตร 1
13 นายประณีต   มั่นคง 111 ไร่ 11 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ 0854103550 นายคำตัน มั่นคง 1
14 นายวินัย  ช่วยสุข 37 หัวภู 3 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ 0844980956 นายวินัย ช่วยสุข 1
15 นางสาวบังอร ขันทะวงษา 28 คำปอแก้ว 5 เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ 0848285801 นางสาวบังอร ขันทะวงษา 1
16 นางสำลี พิมพ์เนตร 63 ภูเขาขาม 4 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ 0981350371 นางสำลี พิมพ์เนตร 1
17 นายอิทธิโชติ ทองน้อย 25 ป่าก่อ 1 ป่าก่อ ชานุมาน 0981594952 นางกาญจน์ พิมพ์ปัด 1
18 นายประชัน สายแสง 137 นิคมแปลง 3 7 ชานุมาน ชานุมาน 0932176010 นางบัวทอง ถนัดค้า 1
19 นางสมหวัง จันทร์หา 20 สงยาง 6 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 0956797614 นางสมหวัง จันทร์หา 1
20 นางทองพูล ระพาเพท 253 โนนสำราญ 14 ชานุมาน ชานุมาน 0986218382 นายพนมศักดิ์ ระพาเพท 1
21 นายลือชัย พละเลิศ 16 คำเดือย 2 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 0930809469 นายลือชัย พละเลิศ 1
22 นางชวารา  ขันอาสา 137 ชานุมาน 1 ชานุมาน ชานุมาน 0835620417 นางชวารา ขันอาสา 1
23 นางบัวเรียน  พร้อมสุข 6 หนองน้ำขุ่น 5 โนนงาม ปทุมราชวงศา นางบัวเรียน  พร้อมสุข 1
24 นายสมบูรณ์  มาพงษ์ 98 ม่วงโป้ 1 โนนงาม ปทุมราชวงศา นายสมบูรณ์  มาพงษ์ 1
25 นางบุษบา  สมบัติเกิด 80 แสนสุข 6 ลือ ปทุมราชวงศา นางบุษบา สมบัติเกิด 1
26 นายมงคล อยู่เย็น 74 โสกใหญ่ 2 ลือ ปทุมราชวงศา 0837968188 นายมงคล  อยู่เย็น 1
27 นางแพงศรี  แสนเรือง 116 สงยาง 7 หนองข่า ปทุมราชวงศา 0985761962 นางหมอน หาญจิตร 1
28 นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ 132 นาผาง 6 ห้วย ปทุมราชวงศา นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ 1
29 นางหนูภา  สิงห์ทอง 12/1 สามัคคี 2 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา นางหนูภา  สิงห์ทอง 1
30 นายมนัส  สอนพงค์ 131 โคกค่าย 2 หนองข่า ปทุมราชวงศา นายทอน สอนพงค์ 1
31 นางคำมี  ทุมภู 27 นาผาง 2 ห้วย ปทุมราชวงศา 0644515189 นางคำมี ทุมภู 1
32 นางสาวทองเลียน มณเทียน 51 นาป่าแซง 1 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา นางสาวทองเลียน มณเทียน 1
33 นางสาวพัชริน  ก้านกิ่ง 89 พุทธศิลป์ 10 คำโพน ปทุมราชวงศา นางสาวพัชริน  ก้านกิ่ง 1
34 นางหนูผาด มาทฤทธิ์ 76 ผึ้ง 4 จานลาน พนา 085-4486048 นางหนูผาด มาทฤทธิ์ 1
35 น.ส.มะลัยรักษ์  โสระเวช 1 โนนทุ่ง 7 ไม้กลอน พนา 089-2814913 น.ส.มะลัยรักษ์  โสระเวช 1
36 นายประดิษฐ์  ตาดี 4 นาแวง 8 จานลาน พนา 087-7782428 นายประดิษฐ์ ตาดี 1
37 นางตรีภัทรา  อ่อนหวาน 175 หัวดอน 16 ไม้กลอน พนา 087-0397500 นางตรีภัทรา อ่อนหวาน 1
38 นางบุญเรือง  คำลอย 109 เสารีก 2 พระเหลา พนา 085-1637653 นางบุญเรือง คำลอย 1
39 นางสมหวัง  พรมวงศ์ 37 เสารีก 5 พระเหลา พนา 089-8262432 นางสมหวัง พรมวงศ์ 1
40 นายประมวล จันทร์แดง 104 ปทุมแก้ว 4 พระเหลา พนา 087-8701703 นายประมวล จันทร์แดง 1
41 นายบุญมี มัฐผา 24 ไม้กลอน 1 ไม้กลอน พนา 0973301529 นางผิน เพิ่มผล 1
42 นางขำ  เบ้าเงิน 111 โพนเมือง 2 ไม้กลอน พนา 080-0026045 นางขำ เบ้าเงิน 1
43 นางสมจิต นวลอินทร์ 148 อีเก้ง 3 พระเหลา พนา 0652967881 นายประพันธ์ นวลอินทร์ 1
44 นางหนูเนย จันทพันธ์ 64 หนองคล้า 9 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 085-6584606 นางหนูเนย จันทะพันธ์ 1
45 นายสง่า ภูมีศรี 88 โป่งหิน 10 โพนทอง เสนางคนิคม นายสง่า ภูมีศรี 1
46 นางสาวกฤษณาพร  สงฆ์ธรรม 30 โคกสะอาด 7 ไร่สีสุก เสนางคนิคม 082-9899762 กฤษณาพร สงฆ์ธรรม 1
47 นายอดิสร  อุ่นจิตร 26 โนนสวาท 2 หนองไฮ เสนางคนิคม 0885813619 นายอดิสร  อุ่นจิตร 1
48 นางนิตยา อุประ 197 โนนสูง 4 นาเวียง เสนางคนิคม นางนิตยา อุประ 1
49 นายวินิจ สุภาจันทร์ 4 โคกกลาง 9 นาเวียง เสนางคนิคม 092-23866681 นายวินิจ สุภาจันทร์ 1
50 นางสาวพรทิพย์ คัทนะศรี 79 นาอุดม 3 หนองไฮ เสนางคนิคม 065-1027867 นางสาวพรทิพย์ คัทนะศรี 1
51 นายพิชิตพล พิมพ์อินทร์  23/2 หนองสามสี 2 หนองสามสี เสนางคนิคม 098-1840419 นางบัวเรียน พิมพ์อินทร์ 1
52 นางทองสูน ไชยมาตร 38 หนองดินดำ 3 หนองสามสี เสนางคนิคม 098-1273092 นางทองสูน ไชยมาตร 1
53 นางสาวลวิวรรณ กาสี 5 สมสะอาด 5 หนองสามสี เสนางคนิคม 082-0933744 นางสาวลวิวรรณ กาสี 1
54 นายจำรัส บุตรมาศ 163 เนินกุง 6 หนองสามสี เสนางคนิคม 093-2924685 นายสีทัด  แก้วเรือง 1
55 นายทวีศักดิ์  อักษรพิมพ์ 8 เค็งใหญ่ 1 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 0810700121 นางบุญมี โสภะบุญ 1
56 นางสาวสุภาวดี  จารุสิน 13 เป้า 3 เค็งใหญ่ หัวตะพาน นางสาวสุภาวดี  จารุสิน 1
57 นายวิสันต์   ยิ่งยืน 169 เค็งใหญ่ 2 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 0856369166 นายวิสันต์   ยิ่งยืน 1
58 นายหนูสิน  จันลาภา 7 หัวดง 4 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 0966247782 นายหนูสิน  จันลาภา 1
59 นายข่อง สามีพันธ์ 24 เค็งใหญ่ 9 เค็งใหญ่ หัวตะพาน นางรัตนาภรณ์ สามีพันธ์ 1
60 นายฉลาด สาระพล 45 หนองแอวมอง 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 0857789078 นางนิลบล  สาระพล 1
61 น.ส.อัมพร    บุตรจันทร์ 1 หัวดง 10 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 0822435260 นายคำสอน บุตรจันทร์ 1
62 นางไพรวัลย์  มีธรรม 31 ขุมเหล็ก 8 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน นางไพรวัลย์  มีธรรม 1
63 นางเพ็ญ ขันติจิตร 19 ขุมเหล็ก 2 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน นางเพ็ญ ขันติจิตร 1
64 นายประยูร สุรำไพ 79 เหล่าพัฒนา 11 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 0644355734 นายประยูร สุรำไพ 1
65 นายวิทยา สายสุด 6 เหล่าขวาว 3 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 0832034984 นายหาญ สุขรักษา,นายบุญจันทร์ สุขรักษา,นางคำพันธ์ วีระศักดิ์ 1
66 นายรังสิทธิ์  เจริญวงศ์ 50 ชะแงะ 12 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน นางจันทร์ สุรำไพ 1
67 นายสุรเชษฐ์ มูลธิสาร 1 ชะแงะ 4 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน นางวันดี มูลธิสาร 1
68 นายสมบัติ ศรีภิลา 29 บ่อชะเนง 6 หนองแก้ว หัวตะพาน 0872518249 นายสมบัติ ศรีภิลา 1
69 นายธวัช มิลภา 27 หนองแก้ว 5 หนองแก้ว หัวตะพาน 0922925182 นายธวัช มิลภา 1
70 นายบุญมา  จุฬารมย์ 71 โนนค้อทุ่ง 5 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 0881053937 นายรุ่งอรุณ  เกื้อทาน 1
71 นายเสถียร สาไชยันต์ 101/26 คำพระ 1 คำพระ หัวตะพาน นางนริศรา สาไชยันต์ 1
72 นายธีระพงศ์ รากทอง 43 หัวตะพาน 1 หัวตะพาน หัวตะพาน  0933034637 นางพิศมัย รากทอง 1
73 นางสำอางค์  ปุกะนะ 118 เวียงหลวง 9 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 0903701210 นางสำอางค์  ปุกะนะ 1
74 นางสุรีย์ภรณ์ ปฏิโชติมณี 71 หัวตะพาน 8 หัวตะพาน หัวตะพาน 0627964196 นางสุรีย์ภรณ์ ปฏิโชติมณี 1
75 นางมินตรา จูมจี 88 หัวตะพาน 7 หัวตะพาน หัวตะพาน 0696172785 นางมินตรา จูมจี 1
76 นางอุลัย วงษ์จันทร์ 90 หนองแสง 6 รัตนวารี หัวตะพาน 0844114515 นางอุลัย วงษ์จันทร์ 1
77 นางสาวธนาพร ธิศาเวช 41 เสียว 3 รัตนวารี หัวตะพาน นางอุทัย ธิศาเวช 1
78 นายทวีกุล   บุญทน 122 กุดซวย 10 คำพระ หัวตะพาน 0902732955 นายทวีกุล   บุญทน 1
79 นายนิเทศน์  จารุจิตร 10 โคกชาด 7 คำพระ หัวตะพาน 0640495122 นางสุพิศ  จารุจิตร 1
80 นางพวงผกา    ลายทอง 4 คำพระ 2 คำพระ หัวตะพาน 0641148664 นางพวงผกา    ลายทอง 1
81 นายทศพร  จิตรอารี 120 หนองแคน 6 คำพระ หัวตะพาน 0811860367 นางจูมมะลี วงค์ละคร 1
82 นายธนพล  สุพล 143 คำพระ 3 คำพระ หัวตะพาน 0933403579 นายธนพล  สุพล 1
83 นายธภัทร  จันทรา 130 โคกเลาะ 8 หนองแก้ว หัวตะพาน นายธภัทร  จันทรา 1
84 น.ส.ไพรวรรณ์  จิตนนท์ 66 กุดซวย 4 คำพระ หัวตะพาน 0636051760 น.ส.ไพรวรรณ์  จิตนนท์ 1
85 นางบุบผา  รากวงค์ 2 หนองเทา 2 จิกดู่ หัวตะพาน 0942644139 นางบุบผา  รากวงค์ 1
86 นางปราณี อินทรขาว 97 ดู่ใน 6 จิกดู่ หัวตะพาน นางเชื่อม แสงเขียว 1
87 นายศักดา   ศิริวาลย์ 88 หนองยอ 3 จิกดู่ หัวตะพาน 0897225019 นางสาวลำใย  ดวงแก้ว 1
88 นายวิชิต กองเพชร 6 โพนขวาว 4 จิกดู่ หัวตะพาน นายวิชิต กองเพชร 1
89 นายวุฒิชัย ศิริวาลย์ 89 ดู่ใน 8 จิกดู่ หัวตะพาน นางบุษบา ศิริวาลย์ 1
90 นายสมบัติ  สวัสดิพันธ์ 28 โพนขวาว 10 จิกดู่ หัวตะพาน 0930714432 นางรัชนี สวัสดิพันธ์ 1
91 นายหงษ์  เชื้อทอง 89 โต่งโต้น 4 รัตนวารี หัวตะพาน 0967595244 นายหงษ์  เชื้อทอง 1
92 นายบัวกันต์  แสนหมื่น 77 หนองเดิ่น 5 รัตนวารี หัวตะพาน 0967595244 นายบัวกันต์  แสนหมื่น 1
93 นางสาวฐิติรัตน์ อุดมลาภ 177 โนนแคน 12 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน นายสำรอง อุดมภาภ 1
94 นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์ 41 สร้างถ่อนอก 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์ 1
95 นายจำนงค์  ยวนใจ 69/1 สร้างถ่อใน 3 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 0933230063 นายจำนงค์  ยวนใจ 1
96 นายพุฒิธิพงศ์ สมนาม 86 คำข่า 4 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน นางทองสี สมนาม 1
97 นายไสว บุญวรรณ์ 55 คำแหลม 4 หัวตะพาน หัวตะพาน นางนิตยา บุญเจริญ 1
98 นางเยาวดี   สมานพงษ์ 44 นาคู 9 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 0981760546 นางเยาวดี   สมานพงษ์ 1
99 นางมะลิวรรณ์ บุดดีวงค์ 95 หนองขอน 2 หัวตะพาน หัวตะพาน 0634611738 นายสุพล โพธารินทร์ 1
100 นายประเทือง สุดใจ 77 หนองยอ 9 จิกดู่ หัวตะพาน นายประเทือง สุดใจ 1
101 นางวรรณณี  มีสัตย์ 39 สร้างถ่อนอก 11 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 0807456961 นางวรรณณี  มีสัตย์ 1
102 นายสุริยา ภาณะรมย์ 158 สร้างถ่อใน 13 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน  091-4168999 นายบุญมา ภาณะรมย์ 1
103 นางไพลิน   มิลภา 8 หนองแก้ว 1 หนองแก้ว หัวตะพาน 064586273 นางไพลิน   มิลภา 1
104 นายกิตติพล  สังเคราะห์ธรรม 42 บ่อชะเนง 4 หนองแก้ว หัวตะพาน 0990675292 นายกิตติพล  สังเคราะห์ธรรม 1
105 นางจันทร์เพ็ญ  เกื้อทาน 33 โพนแพง 9 หนองแก้ว หัวตะพาน 0837392734 นางกลม จันทสม 1
106 นายสุนทร บุญสงค์ 27 โสกสว่าง 5 หัวตะพาน หัวตะพาน นายสุนทร บุญสงค์ 1
107 นายสมเกียรติ ปฏิโชติ 19 เหล่าฝ้าย 7 แมด ลืออำนาจ 0862557395 นางบรรจง ปฏิโชติ 1
108 นางแสย้ม พิมดาวงศ์ 126 แมด 9 แมด ลืออำนาจ 0899483174 นายอภิสิทธ์ พันดาวงศ์ 1
109 นางประยงค์  พิมพะสุทธิ์ 69 หนองแดง 4 โคกกลาง ลืออำนาจ 0848373220 นางประยงค์ พิมพะสุทธิ์ 1
110 นายสุนทร มุราชัย 35 กุดสิม 8 โคกกลาง ลืออำนาจ 0834033775 นางทองใบ มุราชัย 1
111 นางก้าน มั่งมี 102 หนองนกหอ 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ นางก้าน มั่งมี 1
112 นางนงค์นุช ประทุมชาติ 154 ไร่ขี 4 ไร่ขี ลืออำนาจ 0890385770 นางนงค์นุช ประทุมชาติ 1
113 นายณรัฐ จันมี 81 เหล่าฝ้าย 8 ดงบัง ลืออำนาจ นางสำลี   จันมี 1
114 นางบำรุงรัตน์  อุวอง 101 ไร่ขี 5 ไร่ขี ลืออำนาจ 0901870978 นางบำรุงรัตน์ อุวอง 1
115 นางสาวนันทิยา  สุดตา 130 นาล้อม 8 ไร่ขี ลืออำนาจ 0933286802 นางสาวมะลิ สุดตา 1
116 นายอาลิน บุญพิทักษ์ 100 ศาลา 8 แมด ลืออำนาจ 0885809345 นายสมควร  บุญพิทักษ์ 1
117 นายประสงค์ ลีล้อม 135 ดงบัง 3 ดงบัง ลืออำนาจ 0852041981 นางเบญจนันต์ ลีล้อม 1
118 นายอุดร  โคตรหา 59 หนองยาง 6 ดงบัง ลืออำนาจ นายอุดร  โคตรหา 1
119 นางอำพร กานุสนธิ์ 58 จอก 16 ดงบัง ลืออำนาจ 0807472590 นางหนูพิน มีทองแสน 1
120 นายครรชิต พลธรรม 42 เปือย 7 เปือย ลืออำนาจ 0903636529 นางบุญเทียน พลธรรม 1
121 นางสมพร นนทะวงษ์ 76 หัวดง 11 เปือย ลืออำนาจ 0845312125 นางสมพร นนทะวงษ์ 1
122 นายปรีชา เปลี่ยนเอี่ยม 58 หัวดง 10 เปือย ลืออำนาจ นางมัจฉา  เปลี่ยนเอี่ยม 1
รวมทั้งหมด 122 ราย 91 31
122
(Visited 1 times, 1 visits today)