หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 4249 ลว.1 พ.ย.64 เรื่อง ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ไปแสดงตน

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 4249 ลว.1 พ.ย.64 เรื่อง ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ไปแสดงตน

01 พฤศจิกายน 2564 /

22:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

29 ตุลาคม 2564 /

18:25 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0019/ว 3373 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอให้แสดงตนและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ 0019/ว 3373 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอให้แสดงตนและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

27 สิงหาคม 2564 /

23:02 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

24 กรกฎาคม 2564 /

11:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 กรกฎาคม 2564 /

23:58 น. /

ดาวน์โหลด