ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

(03/11/2565)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

(22/08/2565)