ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา🌾 วันที่ 28 เมษายน 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนาได้มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนาลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางสีจันทร์ วรรณโสภา บ้านนายูง หมู่ที่8 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สัดส่วนที่ 1:2 ดินเหนียว เพื่อ ติดตามการดำเนินงานการขุดเจาะในพื้นที่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสมทบเงินบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน .....16 มีนาคม 2564..... นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย - วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อจัดทำแผนชีวิตของครัวเรือน - วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน - ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตระดับบุคคล ครัวเรือน ที่สอดคล้องกับอาชีพและผลการประเมินหมู่บ้าน - ศึกษาพื้นที่ของครัวเรือนในชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน .....15 มีนาคม 2564..... .....เวลา 16.00 น..... นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม สนับสนุน กลุ่มทอผ้าครามบ้านสงยาง ในการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ ที่ทำการกลุ่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน .....15 มีนาคม 2564..... นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านป่าก่อ และครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย - สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ - การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติด้วยศาสตร์พระราชาหลักทฤษฎีใหม่และบันได 9 ขั้น - การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน - การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด - การประเมินความอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่

24 กุมภาพนธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3