ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช.อำนาจเจริญ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนแผนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เตรียมพร้อมพัฒนาตลาด ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขยายพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตร สินค้าชุมชน (OTOP) สินค้าสัมมาชีพชุมชน ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น