โครงสร้าง/บุคลากร

นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 084-8740573

นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. 081-8238210

ส.ต.ต.พรวิไล จันพิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร. 081-8232406

นางศุภิสรา แสงบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. 081-8232412

นางชไมพร แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. 081-8232403

นางสาวชนิดาภา นะวะพิฒ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเดชา จันทศร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นายวิทยา มะตะราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางพิสมัย ศิริคุณ

นักจัดการงานทั่วไป

นายศุภชัย คำกุณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางเยาวลักษณ์ สวัสดิไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางสาวนิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยุทธพล เนื่องแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางจิราภรณ์ วรจารุ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวรุ่งทิวา แซ่ชัย

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุปรานี บังศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกนกวรรณ ตาทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส.ต.อ.พรชัย คำสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกุสุมา สมุทรเวช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยวัฒน์ เกตุไธสง

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววรรณภา แสงสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายยุทธพล เนื่องแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสิริมา แสงชาติ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวบุณยวีร์ ครอบบัวบาน

นักจัดการงานทั่วไป (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสลักจิต เต็งรัตนไพบูลย์

นิติกร (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาวพรพัชรนันท์ เพ็ญจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นายประพันธ์ ณุวงษ์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรรณลี บุญเอี่ยม

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาววราภรณ์ ภูมีศรี

พนักงานทำความสะอาด

นางอัมพวัน แสงทอง

พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

นายพีระกานต์ โคตรโยธา

พัฒนาการอำเภอชานุมาน

นางวาสินี พฤกษชาติ

พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา

นายทศพร กัลยาพันธ์

พัฒนาการอำเภอพนา

นายธานี สีวัง

พัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม

นายประดิษฐ์ เสือสา

พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน

นายชาติชายชาญ บูชาเดช

พัฒนาการอำเภอลืออำนาจ

(Visited 1 times, 1 visits today)