โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาววริศรา โสภาค

พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ

นางศุภิสรา แสงบุตร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โครงสร้าง/บุคลากร

นายธนบูลย์ กาทอง

(รักษาราชการแทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทศพร กัลยาพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางเยาวลักษณ์ สวัสดิไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาวนิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประพันธ์ ณุวงษ์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจิรภา โหระพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)