โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวพรวิไล จันพิรักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศุภิสรา แสงบุตร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางชไมพร แหวนเพ็ชร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายวีรยุทธ สุวรรณศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นายเดชา จันทศร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางเยาวลักษณ์ สวัสดิไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางพิสมัย ศิริคุณ

นักจัดการงานทั่วไป

นายศุภชัย คำกุณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิทยา มะตะราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางสาวนิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจิราภรณ์ วรจารุ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวรุ่งทิวา แซ่ชัย

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุปรานี บังศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวหทัยชนก บุญเสริฐ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางกนกวรรณ ตาทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอาคม บุญปก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกุสุมา สมุทรเวช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายยุทธพล เนื่องแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววรรณภา แสงสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชัยวัฒน์ เกตุไธสง

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริมา แสงชาติ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายก่อเกียรติ จันทะศรี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายประพันธ์ ณุวงษ์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางนารีรัตน์ นามแสน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาววรรณลี บุญเอี่ยม

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวบุณยวีร์ ครอบบัวบาน

นักจัดการงานทั่วไป (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาววราภรณ์ ภูมีศรี

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวพรพัชรนันท์ เพ็ญจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

-

นิติกร (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นายโกสินทร์ชัย ปุยวงศ์

นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

นายเกียรติชัย ด้วงเงิน

นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

นางอัมพวัน แสงทอง

พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

นายพีระกานต์ โคตรโยธา

พัฒนาการอำเภอชานุมาน

นางวาสินี พฤกษชาติ

พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา

นายทศพร กัลยาพันธ์

พัฒนาการอำเภอพนา

นายธานี สีวัง

พัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม

นายประดิษฐ์ เสือสา

พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน

นายชาติชายชาญ บูชาเดช

พัฒนาการอำเภอลืออำนาจ

(Visited 1 times, 1 visits today)