โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาววริศรา โสภาค

พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ

นายธนบูลย์ กาทอง

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวอรวรรณ แวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวรักนิกร แสนทวีสุข

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทศพร กัลยาพันธ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางเยาวลักษณ์ สวัสดิไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายประพันธ์ ณุวงษ์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจิรภา โหระพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)