ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ จับมือทุกภาคส่วน ร่วมเสริมสร้าง “พลังบวร” เปิดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หวังฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ จับมือทุกภาคส่วน ร่วมเสริมสร้าง “พลังบวร” เปิดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หวังฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิถีธรรมวิถีไทย ใส่ใจฮีตครอง ตักบาตรจำลองเมืองบังบด เยี่ยมชมตลาดท่าน้ำ” ณ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเครือข่าย ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย จังหวัดอำนาจเจริญได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบ โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจฐานรากเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญต่อสาขาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับจังหวัดในช่วงหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพของคนในชุมชน มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งในด้านกำลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม เช่น ภาคเอกชน มูลนิธิ และภาควิชาการ รูปแบบประชารัฐ จึงมีการจัดงาน “วิถีธรรมวิถีไทย ใส่ใจฮีตครอง ตักบาตรจำลองเมืองบังบด เยี่ยมชมตลาดท่าน้ำ” ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้น
นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญขับเคลื่อนพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความเมตตาใช้วัดอำนาจ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอำนาจเจริญ และคนจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร บริหารจัดการพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พืชสมุนไพร โดยมุ่งหวังให้เป็น คลังอาหาร คลังยา ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจัดเป็นตลาดท่าน้ำจำหน่ายสินค้าทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับครัวเรือนยากจน ครัวเรือน โคก หนอง นา กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิต และสินค้าชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)