สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามงานที่อำนาจเจริญ ผู้ว่าฯ พร้อมโชว์ผลงาน “โคก หนอง นา” และ “ผลิตภัณฑ์ OTOP” ลั่น! เศรษฐกิจพอเพียงนำพาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามงานที่อำนาจเจริญ ผู้ว่าฯ พร้อมโชว์ผลงาน “โคก หนอง นา” และ “ผลิตภัณฑ์ OTOP” ลั่น! เศรษฐกิจพอเพียงนำพาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมกับนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นายวิชัย แซ่พัว หมู่ที่ 10 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในแปลง ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ต่อเดือน ผลผลิตที่จำหน่าย เช่น ปลา พืชผักสวนครัว กล้วย เป็นต้น รวมทั้งยังมีฐานเรียนรู้ในแปลง ได้แก่
– ฐานการเลี้ยงปลา/การทำอาหารปลา
– ฐานการเลี้ยงสัตว์
– ฐานการปลูกพืช/ การทำปุ๋ยหมัก
2. การเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ระดับตำบล ทั้งหมดจำนวน 12 คน โดยได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ในตำบลคำพระ มาจำหน่ายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มย่อยที่เป็นเครือข่ายอยู่จำนวน 16 กลุ่ม และมีสมาชิก จำนวน 300 กว่าคน มีรายได้เฉลี่ยต่อกลุ่มประมาณเดือนละ 12,000 – 90,000 บาท ตำบลคำพระมีชื่อเสียงในการทอผ้าขิด ในปี พ.ศ. 2537 โดยศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระได้ส่งผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เข้าร่วมประกวดผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการทอผ้ามือย้อมสีธรรมชาติ ลายตะขอสลับเอื้อ” ดังนั้น จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดให้ผ้าทอลายตะขอสลับเอื้อ เป็นลายประจำจังหวัด
3. สักการะพระเจ้าใหญ่ลือชัย วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และชมตลาดท่าน้ำ “วิถีธรรมวิถีไทย ใส่ใจฮีตครอง” ซึ่งจัดขึ้นบริเวณวัดอำนาจ เป็นการเสริมสร้าง “พลังบวร” ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนในรูปแบบ “ตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอำนาจเจริญ
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
**********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)