จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2564 โดยนางสาวรักนิกร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวพรวิไล จันพิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทเงินอุดหนุน มีโครงการขอรับการสนับสนุน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 112,000 บาท
2. ประเภทเงินทุนหมุนเวียน มีโครงการขอรับการสนับสนุน จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 510,000 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเพาะเห็ดนางฟ้านางรมจากวัสดุฟางข้าว ซึ่งมีดอกเบี้ยผิดนัด จำนวน 26,062 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ที่มีเจตนาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่ประสบปัญหาด้านการเงิน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยลูกหนี้ที่ประสงค์จะขอลดหรืองดเบี้ยปรับต้องยื่นคำขอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)