พช.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎร ได้มีพืชที่มีสายพันธ์ุที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็พันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหลักที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยในวันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 56 ตำบลๆ ละ 1 คน รวมจำนวน 56 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาเป็นเครือข่ายในการขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ และนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ในครั้งนี้ด้วย
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
***********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)