พช.อำนาจเจริญ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนแผนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เตรียมพร้อมพัฒนาตลาด ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขยายพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตร สินค้าชุมชน (OTOP) สินค้าสัมมาชีพชุมชน ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

วันนี้ (7 ก.ย 64) นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพรวิไล จันพิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 1.ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
โดยมีคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่วนราชการ เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งได้มีประเด็นในการประชุม สรุปผล ดังนี้
1. ทบทวน/ประเมินผลการดำเนินงานตลาด จากยอดการจำหน่ายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทำให้ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ปิดดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาด ส่งผลให้ยอดจำหน่ายลดลง
2. สรุปผลการส่งเสริมช่องทางการตลาดในปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จากการจัดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดอำนาจเจริญ การดำเนินงานส่งเสริมช่องทาง Online ซึ่งเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เพิ่มขึ้น
3. แผนการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้แก่ โครงการที่ได้รับการสนับจากแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
4. เวทีแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค การขับเคลื่อนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ตลาดขยายผล ทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งโดยภาพรวมจะประสบปัญหาในเรื่องของตลาดปิด โดยทางกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร ใช้วิธีระบายสินค้า/ผลผลิตทางเกษตร จากการขายส่งโดยมีผู้ติดต่อมารับซื้อในชุมชน
5. หน่วยงานภาคีที่ร่วมประชุม ได้นำเสนอแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในระดับอำเภอ รวมทั้งการบูรณาการกิจกรรม/โครงการในระดับพื้นที่
ในการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารตลาดทุกอำเภอ มีความตื่นตัว ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ในจังหวัดลดลง และตรียมความพร้อมรับการเปิดตลาดครั้งใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOPอำนาจเจริญ
#พช.อำนาจเจริญ
*********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
#OTOPอำนาจเจริญ
#ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้อำนาจเจริญ
******************************
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)