พช.อำนาจเจริญ Kick off กิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.อำนาจเจริญ Kick off กิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (17 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว ในแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.อำนาจเจริญ” โดยมีนางดาราการณ์ ทองจิตร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอปทุมราชวงศา นางวาสินี พฤกษชาติ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จิตอาสา และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ อำเภอปทุมราชวงศา เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้คัดเลือกแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.อำนาจเจริญ” ของนายมานิต พิมสุตะ หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจุด Kick off ระดับจังหวัด ซึ่งพื้นที่แปลงนี้เป็นที่ดิน สปก. เจ้าของแปลงได้ทำการปลูกปาร์มและยางพารา แต่ราคาผันผวนไม่แน่นอน เมื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศา ประกาศรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ไร่ ใช้แบบมาตรฐาน สัดส่วน 1 : 1 ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เพื่อหวังว่าจะสามารถพลิกฟื้นผืนดินบางส่วนที่รกร้างว่างเปล่าให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่อง “การเอามื้อสามัคคี” โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ การขับร้องเพลงชาติไทย การกล่าวคำปฏิญาณตน การขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน การปลูกฟ้าทะลายโจรกระชาย และการแบ่งฐานเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ฐาน ดังนี้
– ฐานที่ 1 ฐานปลูกต้นไม้ 5 ระดับ
– ฐานที่ 2 ฐานห่มฟาง
– ฐานที่ 3 ฐานดำนาผักบุ้ง
– ฐานที่ 4 ฐานปล่อยปลาในนาข้าว
– ฐานที่ 5 ฐานทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นวิถีแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ มีการร่วมแรงร่วมใจกัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานแบบพี่แบบน้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่ได้หลัก 3 อย่าง คือ “ทำงานได้งาน ทำงานได้เพื่อน ทำงานได้พัฒนาตนเอง”
*******************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
(Visited 1 times, 1 visits today)