พช.อำนาจเจริญ เดินหน้ากิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” พัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา”

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา พช.อำนาจเจริญ” โดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวพรวิไล จันพิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในพื้นที่อำเภอชานุมาน แปลงนางนาค เหนือโชติ หมู่ 13 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพีระกานต์ โคตรโยธา พัฒนาการอำเภอชานุมาน พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ อำเภอชานุมาน เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า แปลงของนางนาค เหนือโชติ เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้แบบมาตรฐาน สัดส่วน 1 : 2 ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย โดยในวันนี้ได้มีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมวันนี้ ได้แก่
1. การปลูกไม้ 5 ระดับ
– สูง ได้แก่ ตะเคียน ยางนา สัก ฯลฯ
– กลาง ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว ไผ่ ฯลฯ
– เตี้ย ได้แก่ มะเขือ กระเพรา พริก ฯลฯ
– เรี่ยดิน ได้แก่ แตงโม ฟักทอง อัญชัญ ฯลฯ
– ใต้ดิน ได้แก่ มัน เผือก ข่า ฯลฯ
2. การทำน้ำหมักหมักชีวภาพ
3. การลงแขกดำนา
4. การห่มดิน
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จำนวน 159 ครัวเรือน งบประมาณ 30,948,000 บาท งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model for equality of your life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต Household Lap Model for equality of life : HLM) ระดับครัวเรือนจำนวน 159 ครัวเรือน งบประมาณ 16,536,000 บาท
2) สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกรบัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนจำนวน 104 คนงบประมาณ 11,232,000 บาท
3) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรม HLM จำนวน 159 ครัวเรือน งบประมาณ 3,180,000 บาท
ขณะนี้ได้ดำเนินการขุดปรับแปลงแล้วจำนวน 158 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.37 และยังไม่ได้ดำเนินการขุดปรับแปลงจำนวน 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 0.62 ทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนด Kick off กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ระดับจังหวัด ที่แปลงของนายมานิต พิมสุตะ หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)