ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบ้านโนนธาตุ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

🌾🌾อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร🌾🌾
<>

15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาวรักนิกร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเยี่ยมชมกิจรรมและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชุมชน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งมีนางสาวสิริณัชช์ สาสาย พัฒนาการอำเภอพนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า
***********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)