รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

🌾🌾อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร🌾🌾
<>

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจราชการและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยในจุดแรกเดินทางไปรับฟังข้อมูลการดำเนินงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่การประปาส่วนภูมิภาค สปภ.สาขาอำนาจเจริญ เพื่อรับฟังปัญหาน้ำประปาจากประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายแก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การประชาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ และติดตามการดำเนินงานระบบน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จากนั้นเดินทางไปที่กลุ่มทอผ้านุชบา ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า โอกาสนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำเสนอการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ระดับดี ชื่อผลงาน : การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประเภท : สาขาการบริการภาครัฐ ซึ่งเป็นรางวัลเลิศรัฐ ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับในปี 2563 แก่คณะที่มาตรวจราชการ ในการนี้ นางสาวธนิดา พูลจิตร ประธานกลุ่มทอผ้านุชบา ไ้ด้นำเสนอรูปแบบเครือข่ายการบริหารจัดการ OTOP ประเภทผ้า ซึ่งได้เน้นการใช้ผ้าทอจากคนในชุมชนและมุ่งจำหน่ายให้องค์กรเอกชนซึ่งมีกำลังซื้อสูง เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายและรายได้ที่จะกระจายสู่จังหวัดอำนาจเจริญอย่างมหาศาล และจากข้อมูลการนำเสนอของกลุ่มทอผ้านุชบา ท่านทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าด้วย โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
*****************************************
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)