ข้อมูล จปฐ.

 สรุปผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2560 จังหวัดอำนาจเจริญ
 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
 ที่  อำเภอ  จำนวน
ตำบล
 จำนวน
หมู่บ้าน
 เป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน ปี 2560
 ปี 2560  จัดเก็บข้อมูล จปฐ.  บันทึกข้อมูล จปฐ.
 ครัวเรือน  จำนวน (คร.)  ร้อยละ  จำนวน (คร.)  ร้อยละ
1  เมืองอำนาจเจริญ     21       231        31,133        31,188 100.18      31,188 100.18
2  ชานุมาน       5         52          9,300         9,300 100.00        9,300 100.00
3  ปทุมราชวงศา       8         73        10,810        10,861 100.47      10,861 100.47
4  พนา       4         56          5,791         5,884 101.61        5,884 101.61
5  เสนางคนิคม       7         62          9,163         9,167 100.04        9,167 100.04
6  หัวตะพาน       8         85        10,668        10,689 100.20      10,689 100.20
7  ลืออำนาจ       8         79          8,139         8,143 100.05        8,143 100.05
 รวมทั้งสิ้น     61      638       85,004      85,232     100.36     85,232     100.27
 หมายเหตุ ข้อมูลการบันทึกเป็นข้อมูลที่อัพโหลดขึ้น server แล้ว ไม่รวมข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมออฟไลน์ที่ยังไม่ได้อัพโหลด
(Visited 1 times, 1 visits today)