จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10/07/2562)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวื กิจกรรมย่อยที่ 5.2 ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10/09/2561)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณพ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.3 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 3.3.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10/09/2561)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบพร้อมผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.3 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 3.3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10/09/2561)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุและเผยแพร่หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5.3 ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมที่ 5.3.1 จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุและเผยแพร่หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10/09/2561)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5.1 จ้างอออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10/09/2561)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22/08/2560)

ประกาศจังหวัดอานาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรโดยใช้นวัตกรรมต่อยอด

(16/07/2560)

ประกาศจังหวัดอานาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 60 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรม ส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่สากล กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน/นวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

(16/07/2560)