อำเภอปทุมราชวงศา

ประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศา ได้จัดประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้จัดเก็บมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว
อำเภอปทุมราชวงศา

ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรมการพัฒนาชุมชน
ว่าที่ ร.ต.ไวพจน์  โกมลวัฒน์ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง หลักคุณธรรม หลักความเป็นเจ้าของและหลักการควบคุมตนเอง ของคนภายในชุมชน ให้มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักประหยัด อดออม และนำเงินออมสะสมรวมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เกิดเป็นกองทุนภายในชุมชนขึ้น ณ บ้านสามแยก  หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  
อำเภอเสนานิคม

งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองเสนางค์ ประจำปี 2561

งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองเสนางค์ ประจำปี 2561 อำเภอเสนางคนิคม ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองเสนางค์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม และศิลปะการแสดงการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่และเป็นที่รู้จัก โดยมีนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครั้ง
อำเภอเสนานิคม

49 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนางคนิคม ร่วมกับชมรมผู้นำ อช. อำเภอเสนางคนิคม ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่านาสะอาด ตำบลเสนางคนิคม เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน "รวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา"