ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อำนาจเจริญดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ “การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดอำนาจเจริญ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อำนาจเจริญดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อำนาจเจริญดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561