ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.อำนาจเจริญ) ประจำเดือนธันวาคม 2561