ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและการตลาด ภายใต้งาน “มหกรรม OTOP ของดีอำนาจเจริญ เอกลักษณ์อีสานใต้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจราชการรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อำนาญเจริญ)