ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อำนาจเจริญร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C