โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายสามารถ โรจนวิเชียร

พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาววันทนีย์ เตชะคุณารักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอรวรรณ แวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายธนบูลย์ กาทอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายทศพร กัลยาพันธ์

นายประพันธ์ ณุวงษ์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจิรภา โหระพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)