พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.อำนาจเจริญ) ประจำเดือนธันวาคม 2561

<<อำนาจเจริญ>>
วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.อำนาจเจริญ) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้
1) สรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา
2) แผนการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2562
3) สรุปผลการดำเนินงาน “โครงการตลาดประชารัฐ” 10 ประเภทตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2561
4) การยกเว้นหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้กลุ่มบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
5) ผลการวิเคราะห์กลุ่ม/ชุมชนเป้าหมายเพื่อหาแนวทางพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงบูรณาการโครงการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)