พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ 

<<อำนาจเจริญ>>
วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค) ประจำปี 2562 แก่พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบของอำเภอ และนักวิชาการจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)