นายสามารถ โรจนวิเชียร

พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอปทุมราชวงศา

ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.ไวพจน์  โกมลวัฒน์ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง หลักคุณธรรม หลักความเป็นเจ้าของและหลักการควบคุมตนเอง ของคนภายในชุมชน ให้มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักประหยัด อดออม และนำเงินออมสะสมรวมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เกิดเป็นกองทุนภายในชุมชนขึ้น ณ บ้านสามแยก  หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  

14 February 2018 / 11:42 น.

อำเภอเสนานิคม

คลังความรู้